Электроник

Электроник ба 
компьютерийн инженерчлэл

Электроник инженерийн туршилт, 
Цахилгаан хэлхээний онол, 
Python,  Arduino, Raspberry Pi Програмчлал, 
Биологийн дохио боловсруулалт, 
Тоон системийн загварчлал, 
Робот эмчилгээ